Školská rada


V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byla na naší škole zřízena Školská rada. Tvoří ji jeden zástupce zřizovatele, jeden zástupce z řad zákonných zástupců žáků a jeden zástupce pedagogických pracovníků. Funkční období je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

 

Dle §168 zákona č. 561/2004 Sb., odst 1 Školská rada: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

 

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a schvaluje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

 

Funkční období: 2016/2019

Bc. Jana Čechová - zástupce zřizovatele

Jana Křížová - zástupce rodičů

Mgr. Jana Vlachová - zástupce pedagogů

 

Zasedání rady proběhlo: prosinec 2019, září 2019, 13.10.2017, 11.4.2017, 14.11.2016

 

Jednací řád

Zápis ze zasedání školské rady 14.11.2016

Zápis ze zasedání školské rady 11.4.2017

Zápis ze zasedání školské rady 13.10.2017