Do školské rady byla za zákonné zástupce zvolena Vladimíra Štemberková.
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.


Do školské rady za zástupce rodičů se nám přihlásila paní Štemberková.

  • přihláška paní Štemberkové zde.

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byla na naší škole zřízena Školská rada. Tvoří ji jeden zástupce zřizovatele, jeden zástupce z řad zákonných zástupců žáků a jeden zástupce pedagogických pracovníků. Funkční období je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně.


Dle §168 zákona č. 561/2004 Sb., odst 1 Školská rada: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a schvaluje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Funkční období: 2020/2023

Bc. Jana Čechová – zástupce zřizovatele
Vladimíra Štemberková – zástupce rodičů
Mgr. Jana Vlachová – zástupce pedagogů


Zasedání rady proběhlo: prosinec 2019, září 2019, 13.10.2017, 11.4.2017, 14.11.2016

Jednací řád